LT
EN
RU
labels.phone: +370 663 53333
labels.address: Topolių g. 22a, Šventoji
labels.business_hours: VI-VIII mėn.

titles.terms_and_conditions

titles.terms_and_conditions

Šios Bendrosios svečių namų  paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato UAB “Didvyriai” svečių namų  “Floros simfonija”, esančio Topolių g. 22a, Palangoje (toliau – svečių namai), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

1.     Svečių namų teikiamos paslaugos

Šiose Sąlygose  “  Svečių namų  teikiamos paslaugos” reiškia  Svečių namų  svečių apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas, konferencijų ir/arba kitų renginių patalpų nuomos svečių namų  paslaugas bei konferencijų ir/arba kitų renginių organizavimo, svečių namų  paslaugas.

2.    Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

2.1.  Rezervacijos svečių namams  dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos Svečių namų  elektroniniu paštu arba pateikiamos žodžiu, skambinant Svečių namų telefonu;

2.2.  Individualus svečias, pateikdamas rezervaciją Svečių namams , turi nurodyti į svečių namus atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už Svečių namų suteiktas paslaugas būdą;

2.3.  Svečių namai, gavę Svečių namų  teikiamų paslaugų rezervaciją telefonu, elektroniniu paštu arba Svečių namų  registratūroje, pateikia svečiui išsamią informaciją (išankstinio mokėjimo sąskaitą) apie pageidaujamas rezervuoti Svečių namų  teikiamas paslaugas, nurodydamas reikalaujamą sumokėti rezervacijos mokestį už rezervuotas Svečių namų teikiamas paslaugas bei rezervacijos mokesčio sumokėjimo terminą;

2.4.  Gavęs svečio rezervacijos mokestį už rezervuotas Svečių namų  teikiamas paslaugas, Svečių namai elektroniniu paštu arba viešbučio registratūroje patvirtina Svečių namų  teikiamų paslaugų rezervaciją, rezervacija, kuri yra apmokėta, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato Svečių namai , garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos.

Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su Svečių namais 

2.5.  Negarantuota rezervacija – tai Svečių namų  teikiamų paslaugų rezervacija, kuri nėra apmokėta. Negarantuota Svečių namų  teikiamų paslaugų rezervacijas Svečių namai  laiko nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia Svečių namams  jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 14.00 val. Pasibaigus šiam terminui, Svečių namai  turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.

3.    Sutartis dėl Svečių namų  teikiamų paslaugų

3.1.  Sutartis dėl Svečių namų  teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Svečių namų  nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas Svečių namų  teikiamas paslaugas ir/arba Svečių namai  patvirtina rezervaciją.

3.2.  Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik tada, kai jis yra patvirtinamas raštu;

4.    Rezervavimo atšaukimo tvarka ir baudos

4.1. Individualus svečias (-iai) apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų garantuotą rezervaciją be jokios baudos negali atšaukti; šiuo atveju svečio pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą sumokėtas rezervacijos pirmos paros mokestis už rezervuotas Svečių namų  teikiamas paslaugas yra negrąžinamas svečiui;

4.2  Dalinai apmokėta pirmos paros rezervacija gali būti pakeistos apgyvendinimo /maitinimo datos.

5. Atsakomybė ir daiktų saugojimas

5.1. Svečių namų  svečių daiktų saugojimo svečių namuose tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

5.2.  Svečiai privalo atlyginti Svečių namams padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių  ar jų pasikviestų į Svečių namus svečių kaltės;

5.3. Svečių namai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;

5.4. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Svečių namų kambariuose ir bendrose erdvėse;

5.5. Jeigu Svečių namų svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį dėl Svečių namų teikiamų paslaugų ir/ar naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo, maitinimo ar konferencijų patalpomis ne taip, kaip buvo sutarta su Svečių namų, Svečių namai turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Svečių namų teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.

6.  Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Šalių atsakomybę už sutarties dėl Svečių namų teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force      majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

7.  Atvykimo ir išvykimo laikas

7.1. Svečių namų svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Svečių namus nuo 14.00 val.;

7.2. Svečių namų registratūroje įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš Svečių namų, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Pamestą arba sugadintą kambario raktą, taikoma bauda – 10 eurų;

7.3. Svečių namų svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Svečių namų iki 12.00 val.;

7.4. Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Svečių namų registratūrą, kad pastaroji, esant galimybei, galėtų pratęsti svečio kambario apsistojimo laiką;

7.5. Jeigu svečias iš Svečių namų išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Svečių namų išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;

7.6. Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Viešbutyje esančias saugomas patalpas;

7.7. Jei su Svečių namais yra sudaryta sutartis “ Svečių namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;

7.8. Į Svečių namų kambarį gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta Svečių namų registratūros darbuotojui atvykimo metu. Jeigu viešbučio kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta Svečių namų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Svečių namų mokamas papildomas mokestis;

7.9. Atsivesti pašalinius asmenis į Svečių namų kambarį galima tik prieš tai perspėjus Svečių namų registratūros darbuotoją.

8. Kainos ir mokėjimai

8.1. Svečių namų teikiamų paslaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos “ Svečių namų sutartyje”, individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, Svečių namų tinklalapyje www.florossimfonija.lt ir kitoje Svečių namų oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje;

8.2. Su Svečių namais už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;

8.3. Jeigu nėra sutarta kitaip, už Svečių namų paslaugas galutinai turi būti atsiskaitoma po to, kai Svečių namai suteikė paslaugas. Jei su Svečių namais yra sudaryta “ Svečių namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta atsiskaitymo už Svečių namų teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos;

8.4. Rezervuotos, patvirtintos bei apmokėtos, bet svečių nepanaudotos, Svečių namų paslaugos nėra kompensuojamos; įsigyti kvietimai (dovanų kuponai) Svečių namų paslaugoms yra nekeičiami ir negrąžinami ir galioja tik kvietime(dovanų kupone) nurodytomis sąlygomis.

8.5. Svečių namams mokamo rezervacijos mokesčio dydis bei išankstinio mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos “ Svečių namų paslaugų teikimo sutartyje”, individualiuose susitarimuose ar pasiūlymuose bei Svečių namų pateikiamose išankstinio mokėjimo sąskaitose;

8.6. Svečių namų paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Svečių namų paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu;

8.7. Svečių namų paslaugų kaina be išankstinio raštiško įspėjimo gali būti keičiama tik tuo atveju, kai įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais yra keičiamas tam tikrų valstybei mokamų mokesčių dydis ar jų mokėjimo tvarka;

8.8. Už visas paslaugas ir prekes, kurias Svečių namų svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Svečių namai turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir / ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (banko mokėjimo kortelės). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo iki galo atsiskaityti už įsigytas prekes ir / ar paslaugas.

9. Kitos sąlygos

9.1. Svečių namuose  rastus (paliktus) svečių daiktus Svečių namų įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį;

9.2. Rašytiniu svečio prašymu Svečių namų saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Svečių namuose;

9.3. Svečių namų svečiai privalo tinkamai naudotis Svečių namuose esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Svečių namams apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės;

9.4. Renginio metu, renginio organizavimo vietoje, Svečių namuose  “Floros simfonija” griežtai draudžiama naudotis kitų asmenų ar įmonių teikiamomis maitinimo paslaugomis bei vartoti savo atsineštus ar renginio metu gautus alkoholinius gėrimus;

9.5. Sąlygų 9.4 punkto nesilaikymas pažeidžia Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1d.,6.200 str. 1d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės mėn. 20d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų “Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių” 6 punkto 2d., todėl Svečių namai neatsako už pasekmes, kurios atsirado Svečių namų organizuojamo renginio metu ar po jo dėl renginio dalyvių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;

9.6. Svečių namų kambariuose ir kitose Svečių namų patalpose esantys daiktai yra Svečių namų nuosavybė, todėl Svečių namų svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti, išvykdamas iš Svečių namų, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones;

9.7. Svečių namuose ir/ar Svečių namų teritorijoje svečiui (-iams) nuo 24.00 iki 8.00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Svečių namuose gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka;

9.8. Svečių namų svečias (-iai), norintis atsivežti į Svečių namus gyvūną (-us), turi iš anksto tai suderinti su Svečių namais ir pranešti apie tai, pateikdamas rezervaciją; gyvūno (-ų) šeimininkas yra atsakingas už Svečių namuose kartu gyvenantį gyvūną (-us) ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno (-ų) padarytą žalą Svečių namams ar tretiesiems asmenims;

9.11. Svečių namuose draudžiama:

– stumdyti baldus (be darbuotojo leidimo);

– laikyti kambariuose ir bendrose erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas;

– įsinešti į Svečių namų teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Pažeidus šį draudimą, Svečių namų darbuotojai kviečia policiją;

9.12.. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. Svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos;

9.13. Išeinant iš kambario, svečiai privalo įsitikinti, kad elektros prietaisai yra išjungti: šviestuvai, televizorius ir kt., patikrinti, ar vandens čiaupai sandariai užsukti, taip pat įsitikinti, kad numerio durys yra saugiai užrakintos ir pašalinis asmuo negali į jį patekti;

9.14. Vasaros sezono metu, norint tinkamai atvėsinti kambario patalpą, rekomenduojame uždaryti langus, užtraukti užuolaidas;

9.15. Svečių namų darbuotojai, saugumui užtikrinti, turi teisę įeiti į gyvenamus kambarius;

9.16. Jūsų saugumui Svečių namų „Floros simfonija“ bendro naudojimo patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros;

9.17. Bet kokie ginčai, kilę tarp Svečių namų ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu;

9.18. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme pagal Svečių namų buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. LR Civilinio kodekso 30 str. 11 dalis numato, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

9.19. Prašymą/skundą dėl Svečių namų netinkamai suteiktos paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) , taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

9.20. Visa informacija, kurią Svečių namai ir svečias (-iai) sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus;

9.21. Svečių namų svečias (-iai), pateikdamas (-i) asmeninę informaciją ir duomenis “ Svečių namų svečio registracijos kortelėje”, kartu sutinka ir leidžia Svečių namams rinkti, naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis komerciniams ir/ar reklaminiams tikslams (Svečių namų kambarių rezervavimui, svečių registravimui, finansinių nuostolių prevencijai, apsaugai nuo nemokių klientų, tiesioginei rinkodarai) bei Svečių namų vidinei statistikai tvarkyti. Svečių namų svečias (-iai) turi teisę nesutikti, kad Svečių namų tvarkytų jo pateikiamą asmeninę informaciją ir duomenis, tokį nesutikimą nurodydamas “ Svečių namų svečio registracijos kortelėje”. Atsisakymas duoti sutikimą Svečių namų tvarkyti svečio (-ių) pateikiamą asmeninę informaciją bei duomenis neturės jokių teisinių pasekmių ir nebus pagrindas atsisakyti teikti svečiui (-iams) Svečių namų paslaugas. Svečių namų stengiasi užtikrinti saugų svečio (-ių) pateiktos asmeninės informacijos ir duomenų surinkimą, perdavimą, tvarkymą bei saugojimą, tačiau neprisiima atsakomybės už klaidingą svečio (-ių) Svečių namų pateiktą informaciją bei duomenis, jų netikslumus bei pateiktos klaidingos informacijos ar duomenų naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai svečio (-ių) patirtą žalą.

Registracijos Svečių namų metu svečias (-iai) užpildo “ Svečių namų svečio registracijos kortelę”, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas, atsiskaitymo būdą bei kitus įmonei reikalingus duomenis, ir pasirašo.

Svečių namų svečio (-ių) įregistravimo metu:

– norėdamas įsitikinti, kad Svečių namų paslauga (-omis) norintis pasinaudoti svečias (-iai) Svečių namų registracijos kortelėje pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save bei siekdamas užtikrinti svečio (-ių) pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą,

– siekdamas patikrinti mokėjimo priemonių turėtojo tapatybę arba nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą,

turi teisę reikalauti svečią (-ius) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Svečių namų, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.